ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา “Portfolio Hedging with Futures Contracts”
วันที่ : 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “Portfolio Hedging with Futures Contracts” เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนรวมทั้งหลังเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวนเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2563 ซึ่งได้แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวนผลการกระจายความเสี่ยงระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขคำนวนเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชาญศักดิ์ ปิติสิริกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงิน , นางสาวศุภสุตา ชุติมาวงศ์ ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มมาตรฐานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำนักงาน คปภ. , ดร.สุธี โมกขะเวส , ดร.ภานนท์ ภู่วรวงศ์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ให้กับบุคลากรของบริษัทสมาชิกที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top