ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “วิวัฒนาการทางเลือกใหม่ทางการแพทย์ โทรเวชกรรม (Telemedicine)”
วันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “วิวัฒนาการทางเลือกใหม่ทางการแพทย์ โทรเวชกรรม (Telemedicine)” โดยมีนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ อุปนายกฝ่ายบริหาร และกรรมการประจำคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสุรังคนา สุรไพฑูรย์ ผู้จัดการประเทศไทย (General Manager Thailand) บริษัท ดอกเตอร์ เอนีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางเลือกใหม่ทางการแพทย์โทรเวชกรรม (Telemedicine) รวมถึงโอกาสและแนวทางการพัฒนาทางการแพทย์โทรเวชกรรม (Telemedicine) ให้กับบุคลากรบริษัทประกันชีวิต ฝ่ายประกันภัยกลุ่ม ฝ่ายพิจารณารับประกันภัย ฝ่ายสินไหม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการพิจารณารับประกันภัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top