ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา “ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล”
วันที่ : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการกำกับธุรกิจ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดสัมมนา “ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุวรรณโชติ ศิริมหาศาล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความมั่นคงปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล (DATA Management ) กระบวนการ Input Process และ Output เพื่อให้เป็นข้อมูลพร้อมใช้ โดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลอันจะนำไปสู่ความไว้วางใจของลูกค้าซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างแบรนด์ และความจำเป็นในการจัดทำ ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ซึ่งเปรียบเสมือนพิมพ์เขียว เพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของทุกเรื่องในการทำข้อมูล จึงควรทำตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อสามารถนำไปกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร รวมถึงการเน้นย้ำความเข้าใจในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล บทบาท หน้าที่ตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO ) การทบทวนเรื่องฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawful Basis) และสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย ตลอดจนความสำคัญของการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกของกิจกรรม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities : ROPA) รวมถึงการประเมินผลกระทบ และความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment : DPIA) และการพัฒนา AI มาใช้กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจประกันชีวิต เพื่อยกระดับความสำคัญต่อความปลอดภัยของการเก็บ รวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของธุรกิจเท่าที่จำเป็น และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงจากการถูกร้องเรียน รวมถึงการที่บริษัทสมาชิกสามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 701 อาคารสมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สมาคมประกันชีวิตไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวประกอบการดำเนินธุรกรรม อาทิ การนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้สนับสนุนการรับพิจารณาประกันภัย การปฏิบัติตามสัญญา และการให้บริการลูกค้า ดังนั้นการให้ความรู้แก่บุคลากรของภาคธุรกิจที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควรทราบและตระหนักรู้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างราบรื่น
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top