ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการ “Financial Reinsurance (FIN RE)”
วันที่ : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย จัดสัมมนาวิชาการ “Financial Reinsurance (FIN RE)” โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Pei Xian Tan, Mr. Richard Whiteoak, Mr. Randy Changจาก Swiss Re Asia Pte. Ltd. เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในธุรกิจเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้เพิ่มเติมหลักการให้บริษัทประกันชีวิตสามารถทำสัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน (Financial Reinsurance) หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบจำกัด (Finite Reinsurance) ได้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต โดยมีคุณรสพร อัตตวิริยะนุภาพ ประธานคณะอนุกรรมการ คณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top