ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมการสัมมนา PDPA Going Forward
วันที่ : 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมการสัมมนา PDPA Going Forward ในงานเปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสัญลักษณ์องค์กรใหม่ในชื่อ pdpc ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ร่วมกับสมาคมเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลไทย บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล แผนการดำเนินงานของสำนักงานฯ รวมถึงการสร้างความตระหนักรูใหกับทุกภาคสวนเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของสำนักงานฯ อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับภาคสวนต่าง ๆ ในการยกระดับองคกรใหสอดคลองกับกฎหมายคุมครองข้อมูลสวนบุคคล

ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าว นายจรุง เชื้อจินดา รองผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาพิเศษ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการเตรียมพร้อมของธุรกิจประกันชีวิตเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ หองประชุมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top