ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการ 3 คณะอนุกรรมการฯ
วันที่ : 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต และคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย จัดโครงการสัมมนาวิชาการ 3 คณะ ซึ่งแบ่งหัวข้อการเสวนาออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่

การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ขอบเขตของข้อยกเว้นตามสัญญาประกันชีวิต” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ที่ปรึกษา คณะแพทย์ที่ปรึกษา สมาคมประกันชีวิตไทย คุณโสมอุษา ชิดชนกนารถ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย คุณกิดาการ พัฒโนทัย คณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย คุณเขมสิทธิ์ สุดเฉลียว รองประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย และคุณมณียา โสมะเกษตริน รองประธานคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต

การเสวนาวิชาการเรื่อง “แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ PDPA” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี สำนักงาน คปภ. คุณเพชรรัตน์ วาณิชยชาติ ประธานคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต คุณวรพัฒน์ โอภาสเจริญกิจ รองประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย และคุณสิทธิชัย ถิ่นจอม รองประธานคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย

การเสวนาวิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติกรณีลูกค้าล้มละลาย” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณปิยชาต สงวนหงษ์ รักษาราชการแทน อำนวยการกองบังคับคดี ล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี คุณธัญญะ ซื่อวาจา รองประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย คุณศักดิ์สยาม ขยันกิจ รองประธานคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต คุณอารยา วรัญญาพร คณะอนุกรรมการกฎหมาย และคุณดัษณี ทองบุญเกิด ประธานคณะอนุกรรมการบริการผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการในทำงานให้กับบุคลากรของภาคธุรกิจนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ กรรมการประจำคณะอนุกรรมการบริการผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม ดิโอเชี่ยน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top