ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทย จัดโครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “รู้ก่อนรู้ทัน ประกันสุขภาพ”
วันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2564

สมาคมประกันชีวิตไทย ได้รับเกียรติจาก นายศิริวัฒน์ ศิริเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประกันสุขภาพ บริษัท เอไอเอ จำกัด และ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ เรื่อง “คำนิยาม คำจำกัดความ ตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพมาตรฐาน” ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อการบรรยายของการสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “รู้ก่อนรู้ทัน ประกันสุขภาพ” จัดโดย คณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต ให้กับบุคลากรฝ่ายสินไหมรายบุคคลและประกันกลุ่ม ฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Product) ฝ่ายพิจารณารับประกันภัย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาสินไหมประกันสุขภาพให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพมาตรฐาน ประเภทสามัญ แบบมาตรฐาน สำหรับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นี้ โดยมี นางสายพิณ โชคนำกิจ กรรมการประจำคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top