ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กำหนดแนวทางลักษณะเหตุการณ์ที่เข้าข่ายแบบรายงานพฤติกรรม ที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน”
วันที่ : 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กำหนดแนวทางลักษณะเหตุการณ์ที่เข้าข่ายแบบรายงานพฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสายพิณ โชคนํากิจ กรรมการประจําคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต เป็นผู้กล่าวเปิดสัมมนา และมีคุณรติ พิมพ์สมาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มคดีปกครองและแพ่งสำนักงาน คปภ. เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ผ่านกิจกรรม Workshop ในหัวข้อดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแนวปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนเรื่อง กำหนดแบบรายงาน พฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัยและช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิตพ.ศ. 2564 ให้กับบุคคลากรบริษัทประกันชีวิตที่มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานพฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top