ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทย จัดการประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบริษัทสมาชิกต่อร่างกฎหมายลำดับรองกลุ่มที่ 1 โครงการศึกษาและเตรียมการเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จำนวน 8 ฉบับ ได้แก่
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดการประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบริษัทสมาชิกต่อร่างกฎหมายลำดับรองกลุ่มที่ 1 โครงการศึกษาและเตรียมการเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จำนวน 8 ฉบับ ได้แก่

- ร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- ร่างประกาศ เรื่องการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

- ร่างประกาศ เรื่องมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 (sensitive data)

- ร่างประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ

- ร่างประกาศ เรื่องการจัดให้มีบันทึกรายการกิจกรรมประมวลผล การจัดมาตรการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิในการเข้าถึงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

- ร่างประกาศ เรื่องความมั่นคงปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

- ร่างประกาศ เรื่อง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

- ร่างประกาศ เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และการบังคับทางปกครอง

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  โดยจะนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวของภาคธุรกิจประกันชีวิตให้กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ต่อไป ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top