ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทย จัดบรรยาย “แผนรองรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน : COVID-19”
วันที่ : 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “แผนรองรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน : COVID-19” จัดโดยฝ่ายบริหารสำนักงานและบุคคล สายงานส่งเสริมช่องทางจำหน่าย สมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ โพธิ์แมนกุล   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท เอไอเอ จำกัด และ Mr.Chong Jan Hou Senior Vice President พร้อมคณะจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ทั้งแผนงานและวิธีการที่จะช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม รวมถึงในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรจากบริษัทสมาชิก, ผู้แทนจากสำนักงาน คปภ., สมาคมประกันวินาศภัยไทยและเจ้าหน้าที่สมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเกิดโรคระบาด COVID-19 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top