ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

1  Position Detail 
 
หน้าที่รับผิดชอบ
1.  กำกับ ดูแล และดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของสมาคม
2.  บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.  มีความรู้เรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4.  ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทสมาชิก
5.  ประสานงานกับอนุกรรมการของสมาคมที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
1.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
2.  เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
3.  มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี
4.  มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน

1  Position Detail 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  รับผิดชอบด้านงานอาคาร ช่างอาคาร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับอาคาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.  ประสานงานจัดจ้างบริษัท outsource เกี่ยวกับงานด้านอาคาร
3.  ดูแลเกี่ยวกับงานพิมพ์ งานโรเนียว และงานถ่ายเอกสาร
4.  ดูแลงานรับ-ส่งเอกสารถึงบริษัทสมาชิกและหน่วยงานภายนอก
5.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.  เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.  มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

1  Position Detail 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบประสานงานด้านการลงทุน  กำกับธุรกิจ  การบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำสรุปการประชุมและงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต
2. จัดทำร่างแผนธุรกิจสมาคมประกันชีวิตไทย และประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อรวบรวมแผนงานของแต่ละฝ่ายในการจัดทำแผนธุรกิจ
3. ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถิติด้านการลงทุนที่เป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจประกันชีวิต อาทิเช่นข้อมูลฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต  
ข้อมูลการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต
4. ประสานงานกับบริษัทสมาชิก  หน่วยงานกำกับ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชิญประชุมหารือ สัมมนา และประชาสัมพันธ์  เป็นต้น
5. ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจประกันชีวิต
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
1.  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ การประกันภัย หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
4.  มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
5.  มีความรู้ด้านธุรกิจประกันชีวิต หรือในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.  มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี TOEIC≥550 คะแนน, IELTS≥4.5 คะแนน, หรือ TOEFL≥500 คะแนน หรือ iBT ไม่น้อยกว่า 60 คะแนนที่อายุไม่เกิน 2 ปี

 

ช่องทางวิธีการสมัครงาน

  Position Detail 
  1. สมัครผ่านเว็บไซต์สมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org) 
2. สมัครได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารสำนักงานและบุคคล สมาคมประกันชีวิตไทย เบอร์โทร 0 2679 8080 ต่อ 511 
 
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top