วันประกันชีวิตแห่งชาติ
วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 21
วันที่ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลภายในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565
รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 234 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 308,000 บาท
(สามแสนแปดพันบาทถ้วน)
จับรางวัลวันที่ 5 สิงหาคม เวลา 11.00-14.00 น.
สถานที่ บริษัท เดอะ ไวท์ เลเบิลส์ จำกัด
เลขที่ 1077/38 ห้องเลขที่1 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
    
รางวัลที่ 1
สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่าประมาณ 31,000 บาท (ราคาทองรูปพรรณ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565)
คุณบุญเลิศ แวววับศรี
    
รางวัลที่ 2
Apple iPad Gen9 2021 Wi-Fi (64 GB) จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 13,000 บาท รวมมูลค่า   26,000 บาท
1. คุณกิติยา คงเขียว   2. คุณวิลาวัลย์ ผลพฤกษา
    
รางวัลที่ 3
Galaxy Smartwatch 4Series จำนวน 6 รางวัล ๆ ละ 9,000 บาท มูลค่า 54,000 บาท
1. คุณบุญมี มะโนแจ่ม3. คุณอุทิศ บุญแยง5. คุณเนียง เนโมโต้
2. คุณณัฐชรินทร์ หวันทา4. คุณอลินี อุดมวีรเกษม6. คุณจิรายุส ชัยวิรุฬห์
    
รางวัลที่ 4
Gift box from divana spa จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 2,100 บาท รวมมูลค่า 6,300 บาท
1. คุณทัชภูมิ ทุมสวัสดิ์2. คุณขนิษฐา กัลปนาท3. คุณพิตตินันท์ จันทจร
    
รางวัลที่ 5
บัตรกำนัลโลตัส มูลค่า 900 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 180,000 บาท
1. พระครูวิบูลสุวัฒนาภรณ์ ( บริบูรณ์ เดชะบุญ )51. คุณ มนัสนันท์ ณ พิโรจน์101 คุณ ผจงจิต สนองผัน151 คุณ จารุวัฒน์ ติตาระวัฒน์
2. คุณ ปราโมทย์ กิจโรณี52. คุณ สรัญญา ทองเทศ102 คุณ กานต์พิชญา อิมดี152 คุณ พรภิรมย์ แซ่เหล้า
3. คุณ วาสนา ไชยเสน53. คุณ สฤษดิ์ มูลปา103 คุณ ทวีป รักษาสรณ์153 คุณ บุญเรือน กิตติโสภา
4. คุณ สมพร ทิพนาค54. คุณ ราตรี บุตรราช104 คุณ รัตติยา จะระนอง154 คุณ โกวิท ไชยสีหา
5. คุณ เจษฎา คำนวณศิลป์55. คุณ ยรรยง สุดใจ105 คุณ ปิยพนธ์ สวรรยาพานิช155 คุณ สมร นนธิกร
6. คุณ อังคาร หนูแก้ว56. คุณ จริยาพร สายนุ้ย106 คุณ ณัฐธิดา บุญชัย156 คุณ วีรชน ฤทธิยาภิชน
7. คุณ นายสมศักดิ์ อินอ๊อด57. คุณ จำเนียน พันธ์เศรษฐ107 คุณ บุญยิ่ง ปั้นมณี157 คุณ ฤทธิรส สิทธิกิจ
8. คุณ อิฐพร ศรีสุขวัฒนานันท์58. คุณ ประภา พีระเดชมนตรี108 คุณ วิจิตร ผลดก158 คุณ ชูชาติ วงศ์ทอง
9. คุณ มานิตย์ เป็งยังคำ59. คุณ รัตนา จันทร์แว่น109 คุณ พรสุดา ชุนห์ลือชานนท์159 คุณ วาสนา แวววับศรี
10. คุณ ฉลอง ฟักเอม60. คุณ มยุรี ลามะไหย์110 คุณ จุฑาฑิพย์ เชาวศิลป์160 คุณ ใจ จันทะสี
11. คุณ บุบผา ธานี61. คุณ เดชาธร ภูวมินสิริ111 คุณ จันทร์เพ็ญ สิงห์ไชย161 คุณ วิชัย ภิลัยวัลย์
12. คุณ เรียม พึงเกษม62. คุณ กัญจน์ อดิเรก112 คุณ นิติยา บุญเสนอ162 คุณ สุนิสา อินทร์แก้วน่าน
13. คุณ มงคล ชัยยงศิลป์63. คุณ ชาย วงชารี113 คุณ สรรเสริญ แสงเงิน163 คุณ พระครุวิจิตรกรรมโกศล (ปรีชา คำมา)
14. คุณ ปุณณพัฒน์ น้อยพันธ์64. คุณ สราวุฒ หมุดประเสริฐ114 คุณ จรูญ คงเขียว164 คุณ ณัฐกานต์ สีน้ำเงิน
15. คุณ พเยาว์  ลิขิตธนธำรง65. คุณ จงกลณี จันทร์สำราญ115 คุณ นิรันดร์ รำจวน165 คุณ มัลลิกา โผผิน
16. คุณ อลงกรณ์ พรมกาศ66. คุณ ศรินรัตน์ ทัศนะชัยนันท์116 คุณ ลิขิต สร้อยนาค166 คุณ ภรดร แก้วพิมล
17. คุณ รุ่งทวี โนนชัย67. คุณ ประไพศรี กอมะณี117 คุณ วรรณพา แตงมาก167 คุณ กนกวรรณ รุ่งเรือง
18. คุณ ลำภา หิรัญพานิช68. คุณ พิมพ์สุภางค์ ลื้มสกุล118 คุณ กฤติภร พันสาง168 คุณ สุรศักดิ์ ใจแสน
19. คุณ ชุติณัฐสมน กรณ์เจริญการ69. คุณ นภาพร ซิ่วสุวรรณ119 คุณ ไกล้ สังขชาติ169 คุณ วรรชัย ชัยเชิดชู
20. คุณ วันเพ็ญ กิจโรณี70. คุณ ศักดิ์ชัย ธนนันทศักดิ์120 คุณ ยุพยง นัยพัฒน์170 คุณ นฤมล พิริยะศุภกิจ
21. คุณ จำรัส แสนไว71. คุณ หง่วง สายสุตา121 คุณ พรพรรณ อ้นอมร171 คุณ สุพรรษา ยศแสง
22. คุณ บุษบา ศุภปีติพร72. คุณ นพพร อัมพะวะสิริ122 คุณ สมพร อรุณรุ่งแสงทอง172 คุณ ยุพา แซ่ตั๊น
23. คุณ นิสม ฮวบอินทร์73. คุณ ชิดใจ วิสาสะ123 คุณ ทองคำ สมปอง173 คุณ ศิริวรรณ มณีฉาย
24. คุณ ประไพพรรณ  กองไชย74. คุณ วิลาวัลย์ บุญสุ124 คุณ ณัฎฐ์ นพธัญธนรัตน์174 คุณ ทองออน ทาระขะจัด
25. คุณ วิชญ์พล เรืองเชาว์หิรัณ75. คุณ มณฑา เหรียญตระกูล125 คุณ ไพวัล โฆษิตพันธวงศ์175 คุณ วรรณา ชูศักดิ์
26. คุณ กัลยารัตน์ อุสสาสาร76. คุณ วิฑูรย์ ฉัตรศรี126 คุณ เอมอร ศีลประเสริฐ176 คุณ วิไลวรรณ ย้อยไชยา
27. คุณ อาภรณ์ แซ่ลิ่ม77. คุณ กาญจนา บัวคีรี127 คุณ มาลินี เชื้อรังสรรค์177 คุณ วณิลา คงสุวรรณ์
28. คุณ วริษฐา รัตนกสิกร78. คุณ ศศิธร อัครไตรภพ128 คุณ บุญน้อย รามฤทธิ์178 คุณ สมคิด บุญจันทร์
29. คุณ อัจฉริยา เดชะวงศ์วิเศษ79. คุณ วิไลลักษณ์  ญาณประสงค์129 คุณ กมลรัตน์ จงโชคดี179 คุณ รัตนพล ประทุมโต
30. คุณ สามิต  เบิกขุนทด80. คุณ วรวุฒิ  ธรรมเรือง130 คุณ สุภาพร ประวันจะ180 คุณ รอง โนมขุนทด
31. คุณ ปริญดา วุฒิโอภาส81. คุณ ณัชชา ว่องประเสริฐ131 คุณ กานตรัตน์ มาเอียด181 คุณ เจริญ คำทา
32. คุณ สำเริง ภิรมย์รักษ์82. คุณ สายยันต์ มงคลแก้ว132 คุณ อุทัย ภิระบัน182 คุณ เพ็ญนิภา จันทรังษี
33. คุณ ปุญช์กนก แป้นกลัด83. คุณ ปราณี เฉลิมสาร133 คุณ อุุษณีย์ โตทรัพย์183 คุณ จิตตินันท์ ชูช่างไม้
34. คุณ ถวิกา จิรกุลไพศาล84. คุณ วรญา สุรโชคการกุล134 คุณ เลียบ แพงทรัพย์184 คุณ ประพิณ สุขเดิมรอด
35. คุณ เจียมจิตร ดั้งสุวรรณวัฒน์85. คุณ วิเชียร เชียงกาขัน135 คุณ รัศมี กองทอง185 คุณ กัลยารัตน อุสสาสาร
36. คุณ ภรมน  ศิริวิปัญญา86. คุณ ดาวน้อย นาคสัน136 คุณ สุนีย์ เมธาอรรถพงศ์186 คุณ รอด ถูกจิต
37. คุณ จรินทร์ ยาจาติ87. คุณ วันเฉลิม ศรีทิพย์137 คุณ สายพิณ จั๋นตา187 พระพีรวุฒ คำอ้าย
38. คุณ สมาน จรีศรี88. คุณ สุวภัทร อยู่สุข138 คุณ นิภา เพ็งสุริยะ188 คุณ ธนู บูชากรณ์
39. คุณ จันทรัศม์ ศักดิ์ภักดีเจริญ89. คุณ ประไพ อะติถะ139 คุณ กรองแก้ว บุญเลิศ189 คุณ วรกันต์ อินพรม
40. คุณ โสวภา ไชยยารักษ์90. คุณ นันทา ยั่งยืน140 คุณ พจนา พยัพศรี190 คุณ จำนง ศิลประดิษฐ์
41. คุณ ศรัญ สุประมาส91. คุณ สุวรรณรัตน์ คงสุวรรณ141 คุณ ไพศาล ลิขิตลิขสิทธิ์191 คุณ นนทศักดิ์ แซ่ตั้ง
42. คุณ สกล ใจนิการ92. คุณ ศิริพร ยาวิชัย142 คุณ พรรณี มีแก้ว192 คุณ กาญจนวรรณ์ ช้วงรัมย์
43. คุณ วสวัตติ์ โสรัจจะ93. คุณ มณี นุชจ้อย143 คุณ สุกัญญา พวงจำปา193 คุณ ประสิทธิ์ โตใหญ่ดี
44. คุณ ธนากร ชนะศุภนิธิ94. คุณ สงกรานต์ แสงทิพย์144 คุณ กุหลาบ จันทร์อ่อน194 คุณ พรเทพ ถาลี
45. คุณ สุทจินดา เต็มกลาง95. คุณ เอื้องไพร ปรีชื่น145 คุณ ประเสริฐ ส่งเสริม195 คุณ สัญญา นรดี
46. คุณ อนพัชร เชยประดิษฐ96. คุณ มาลี ปานทา146 คุณ บุญเสริม ชูเมฆ196 คุณ เสาวลักษณ์ อิสริยะโอภาส
47. คุณ สมศรี จงกล97. คุณ สมวงค์ ยิ้มใย147 คุณ ชัยยุทธ ภู่สว่าง197 คุณ สมศักดิ์ ศิลปมัธยม
48. คุณ ณรงค์ นิลยอง98. คุณ เจียมจิตร ตั้งสุวรรณวัฒน์148 คุณ สถิต ปราบมนตรี198 คุณ ลุณี หาญเมืองใจ
49. คุณ ศานิต พัฒนโสภณ99. คุณ อมลวรรณ คำตรง149 คุณ ประภาส ขันชะรุ199 คุณ มนัญญา แซ่เลี้ยว
50. คุณ ประภาส ผิวขาว100. คุณ ทิพวรรณ ช้างต่อ150 คุณ ชุลีกร ธีระวาณิชยกุล200 คุณ มนตรี นาคปนคำ
    
รางวัลที่ 6
Powerbank 10,000 mAh จำนวน 22 รางวัล ๆ ละ 490 บาท รวมมูลค่า 10,780 บาท
1. คุณ สายสวาท ป้องกัน7. คุณ อัจฉรา คงทรัพย์13. คุณ ปัทมาพร มะเมีย19. คุณ พิชัย ปัญญาเสน
2. คุณ วิภาพร เขตฝั้น8. คุณ ปิยวรรณ ขยันทำ14. คุณ กิ่งแก้ว เจริญรัตน์20. คุณ อัจฉราพร จริตงาม
3. คุณ ณัฏฐกิตติ์ สุพันธนันท์9. คุณ สีพอ สมคิดธำรงไพร15. คุณ สุดา ทับทิมทอง21 คุณน้ำผึ้ง น้ำใจสุข
4. คุณ ลาวัลย์ ทวีอักษรพันธ์10. คุณ โสมมนัส โกสีลารัตน์16. คุณ เพลินจิต ทรัพย์สกุลเจริญ 
5. คุณ อรนุช เหลียงกอบกิจ11. คุณ บุญส่ง แซ่แต้17. คุณ นิษฐา ทับหลำ 
6. คุณ วันดี ศรีสุวรรณ12. คุณ บัวสอน ศรีนวน18. คุณ ยุพา สวาสศรี 
    
เงื่อนไขการรับรางวัล
 
1. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับแลกคืน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสด
2.ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 ,รางวัลที่ 2 ,รางวัลที่ 3 ,รางวัลที่ 4 ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ต้องแสดงตัวภายหลัง จากการประกาศรายชื่อ พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการรับรองของรางวัลที่สมาคมฯ ภายในระยะเวลา หนึ่งเดือน นับตั้งแต่วันที่ทำการ ประกาศชื่อผู้โชคดี (วันที่ 5 สิงหาคม 2565 - วันที่ 5 กันยายน 2665) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
3.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจาก รางวัลดังกล่าวเอง
4.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์  02-679 8080 ต่อ 222 วันและเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2565 โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานใบเสร็จรับเงิน/ใบรับเงินชั่วคราว แสดงเป็นหลักฐานในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นจากวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
5.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ติดต่อกลับมาเพื่อขอรับรางวัล ภายใน ระยะ เวลา ที่กำหนดหากพ้นจากวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
6. ผู้ที่ได้รับรางวัล หากไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตัวเอง จะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทน (ผู้รับมอบอำนาจ) โดยหนังสือมอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ  และผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนแสดงเป็นหลักฐานในการรับรางวัลให้ครบถ้วนด้วย และรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นจากวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ยกเว้นผู้ที่ได้รับรางวัลแจ๊คพอตให้มาติดต่อขอรับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น
7. ผู้โชดีที่ได้รับ รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลมูลค่า 900 บาท และรางวัลที่ 6  Powerbank 10,000 mAh สมาคมฯ จะจัดส่ง ให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ไทย
8. ผู้ได้รับบัตรกำนัล 900 บาท และ รางวัล Powerbank 10,000 mAh หากมีการผิดพลาดในข้อมูลที่อยู่จัดส่งที่ท่านให้ไว้ ส่งผลให้ไม่ได้รับรางวัล ทางสมาคมฯ ขอตัดสิทธิ์การรับรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ และจะไม่ทำการจัดส่งให้ใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
9. คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด  
10.ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ https://www.facebook.com/tlaa.org/ และ www.tlaa.org ตั้งแต่วันที่
5 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดวันรับของรางวัล
11. ผู้โชคดียินยอมให้ถ่ายภาพการรับรางวัล เพื่อป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยภาพถ่ายดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคม
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top