ลำดับ license_no ชื่อ-นามสกุล บริษัทประกันภัย
0613655915 เกรียงไกร จูเลิศหทัย
ลลิตกาญจน์ ฉัตรแววหงษ์ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
0816281572 Krongkaew Triyan
สุดาภรณ์ สวัสดินาค
สุดาภรณ์ สวัสดินาค
สุดาภรณ์ สวัสดินาค
ภัทษร ภูมิศิริเจริญ
0892252329 ภาพิมล บุญมา
025868668 นเรศ ชลังสุทธิ์
10  025868668 พิมพ์ใจ ทรัพยากร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
11  0892252329 ภาพิมล บุญมา
12  0892252329 ภาพิมล บุญมา
13  0868868080 จักรกริช นภาลัย
14  อดิพล โอวาทศิริวงศ์
15  ณัฐพล ชงเชื้อ
16  0814247942 สุจรรยา นพเก้า
17  0892176972 ปราณี บุราพันธ์
18  พงษ์นิรันดร์ พิมพ์ถาวร
19  ธัญญธร ถิรพร
20  ภัทษร ภูมิศิริเจริญ
21  0898395181 ถนอมทิพย์ หาญปราบ
22  020058097 พรพรรณนิล เทียนเงิน
23  086-3391471 จุฑาทิพย์ พาลพ่าย
24  0842086265 สุภร เงินถาวรวัฒนา
25  บุปผา สุรกิตติดำรง
26  0815666552 ฐิติรัตน์ เหล่าอนันต์ชัย
27  0802896668 กิตติวัฒน์ ตวงวุฒิกุล
28  เสาวเรศ นิยมอดุลย์
29  ปณัดดา วิเศษลา
30  0923895699 มนัสนันท์ รสารักษ์
31  0816054614 เสาวภาคย์ แพรดำ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
32  080-7513544 ยุพิน หีบแก้ว
33  0815506301 ณรวิทย์ รสารักษ์
34  นิภา พรไพโรจน์ศิริ
35  กนกนาถ เทวะสิทธิ์
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตตัวแทน/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต
  • ปฏิทินกิจกรรมสมาคม
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top