CHILD\'S DEFERRED ASSURANCE การ ประกันชีวิตผู้เยาว์เลื่อนกำหนด
การประกันชีวิตผู้เยาว์โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เยาว์ถึงแก่กรรมเมื่อมีอายุถึง เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นต้นไป