CERTIFICATE ใบรับรอง
ใบสำคัญที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอา ประกันชีวิตประเภทกลุ่มแต่ละคนถือไว้เป็นหลักฐานแทนกรมธรรม์