CASH REFUND ANNUITY เงินรายปีชนิดจ่ายคืนเงินสด
การจ่ายเงินรายปีที่มีเงื่อนไขว่า จะจ่ายเงินส่วนที่ยังจ่ายไม่ครบให้แก่ผู้รับประโยชน์เป็นเงินก้อน หากผู้รับเงินรายปีถึงแก่กรรมก่อนรับเงินรายปีครบจำนวนที่ผู้รับประกันภัย สัญญาจะจ่าย