ASSURER ผู้รับประกันภัย
มี ความหมายเช่นเดียวกับ insurer ใช้ในการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยในสมัยก่อน แต่ในปัจจุบันยังคงใช้คำนี้ในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลของสถาบันลอยด์