ADDITIONAL BENEFIT ผลประโยชน์เพิ่ม
ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากผลประโยชน์ที่ให้ตามมาตรฐานปรกติ