ADDENDUM ข้อเพิ่มเติม
เอกสารเพิ่มเติมในสัญญาซึ่งแสดงความตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัยต่อ หรือสัญญาอื่นๆ