สถิติไตรมาส > เบี้ยประกันภัยรับรวม 3 ไตรมาส ปี พ.ศ. 2560
เบี้ยประกันภัยรับรวม 3 ไตรมาส  ปี พ.ศ. 2560
 
- จำแนกตามช่องทางการจำหน่าย งวดเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2560
 
FWD แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
1. Premiums By_Channel_Q3-60_web.xlsx
กลับ13 พ.ย. 2560