สถิติรายเดือน > รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ - ม.ค. 2561
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ ม.ค. 2561
 
- งวดเดือนมกราคม 2561
 


CHUBB แจ้งแก้ไข tplPC1T2B ณ วันที่ 3 เมษายน 2561

AIA แจ้งแก้ไข tplPC1T2B ณ วันที่ 26 เมษายน 2561

PLA แจ้งแก้ไข tplPC1T2A และ tplPC1T2B ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

KTAL แจ้งแก้ไข tplPC1T2A และ tplPC1T2B ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
1. New_Business_Monthly_Report_on_january_2018.doc
2. New_Business_Monthly_Report_on_january_2018.zip
3. Tlaa Table (A-D) FORM_on_January_2018_web.xlsx
กลับ29 พ.ค. 2561