สถิติรายเดือน > รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ - มิ.ย. 2560
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ มิ.ย. 2560

- งวดเดือนมิถุนายน 2560

AIA แก้ไข tplPC1T2B แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

TLI แก้ไข tplPC1T2B แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
1. New_Business_Monthly_Report_on_june_2017.doc
2. New_Business_Monthly_Report_on_june_2017.zip
3. Tlaa Table (A-D) FORM _on_June_2017_web.xlsx
กลับ06 มี.ค. 2561