ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคมประกันชีวิตไทย
     ในช่วงปี 2495 ผู้ดำเนินการธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
ได้ประชุมปรึกษาหารือในการที่ จะจัดตั้งองค์กรกลาง
สำหรับธุรกิจประกันชีวิตขึ้นและ ได้จัดตั้งคณะทำงานที่มาจาก
บริษัทประกันชีวิต จำนวน 10 คน จาก 10 บริษัทขึ้น เพื่อดำเนินการดังกล่าว

ต่อมาในปี 2496 คณะทำงานดังกล่าว ได้ยื่นหนังสือต่อกรมตำรวจ
เพื่อจัดตั้งสมาคมประกันชีวิต แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ     อธิบดีกรมตำรวจได้ลงนามอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2496 และคณะทำงานได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียน
เป็นสมาคมฯ ต่อสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2496 ในที่สุดสมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศไทย
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2499

     ต่อมาในปี 2510 ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกันชีวิต ประกาศใช้เพื่อควบคุมการดำเนินงานของ ธุรกิจประกันชีวิตแห่งประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ และในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 สมาคมประกันชีวิตไทยได้ เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับของพระราชบัญญัติการค้า พ.ศ. 2509 ซึ่งในขณะนั้นสมาคมประกันชีวิตไทย มีสมาชิกอยู่ 8 บริษัท คือ

  1. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
  2. บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด)
  3. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด)
  4. บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา (ปัจจุบันคือ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
  6. บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด)
  7. บริษัท สยามบริการประกันชีวิต จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  8. บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันคือ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บทบาทหน้าที่

บทบาทและหน้าที่

เมื่อ พ.ศ. 2544 สมาคมฯ ได้รับอนุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมประกันชีวิตไทยใหม่ตามหนังสือที่ พณ. 0410/6907 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544 ดังนี้

  1. เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันในการที่จะส่งเสริมพัฒนา ธุรกิจการประกัน ชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และต่อเนื่อง ให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชน มีประสิทธิภาพและขีดความ สามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้

  2. เป็นตัวแทนในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทประกันชีวิต หรือผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ติดตามและผลักดันพัฒนาการต่าง ๆ ในทางด้านกฎหมาย ที่อาจจะ
มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทสมาชิก ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ
รัฐบาล ตลอดจนเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาคราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนากิจการประกันชีวิตให้เจริญก้าวหน้า

  3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันชีวิตมีการควบคุมดูแลกันเอง (Self Regulation) ให้มากยิ่งขึ้น
พัฒนารูปแบบ การดำเนินการ และการปฏิบัติของธุรกิจ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และหลักการประกันชีวิต
จัดทำมาตรฐานจรรยาบรรณ การปฏิบัติงาน และดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจ
ประกันชีวิตดำเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน และอยู่ในความเชื่อถือของประชาชน

  4. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา
ตำราที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาการประกันชีวิต เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยให้เจริญ
ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ

  5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปตระหนัก เข้าใจ และเห็นคุณประโยชน์ของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น

  6. ประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติและข่าวสารต่าง ๆ กับสมาคม สถาบัน และองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจประกันชีวิตทั้งใน และต่างประเทศ

  7. ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก

  ปัจจุบันนี้ สมาคมฯ มีสมาชิก 23 บริษัท

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

     เป็นองค์กรกลางชั้นนำ ของบริษัทประกันชีวิตไทย และกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันชีวิตสู่ ความเป็นเลิศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สังคม และประเทศชาติ

พันธกิจ

     ภายใต้วิสัยทัศน์ของแผนบริหารสมาคม จึงได้กำหนดพันธกิจและเป้าหมาย เพื่อที่จะให้การดำเนินงานของสมาคม บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนบริหารสมาคม 4 พันธกิจ ดังนี้


  1. เป็นองค์กรหลักของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต และกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

  2. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการประสานงานกับภาครัฐและองค์กรเศรษฐกิจหลัก เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเป็นส่วนหนึ่ง ของภาคการเงินที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากล

  4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิต ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

  1. ธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับสากล

  2. สร้างมาตรฐานบริษัทประกันชีวิตสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับว่ามีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน การบริหารงานโปร่งใส และเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการประกันชีวิต โดยตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการมีประกันชีวิตมากขึ้น

  4. ยกระดับคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเข้าสู่ภาคธุรกิจ ให้มากขึ้นอย่างถาวร

  5. พัฒนาสมาคมสู่การเป็นองค์กรกลางที่มีความเป็นเลิศ โดยเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความพร้อมให้กับธุรกิจ ประกันชีวิตและเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม ในด้านของการกำกับดูแลกันเองได้

นโยบายบริหาร