บริษัทสมาชิก
คณะกรรมการสมาคม
คณะกรรมการบริหารสมาคม
คณะอนุกรรมการ
นายพิชา สิริโยธิน
ผู้อำนวยการบริหาร
นายจรุง เชื้อจินดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวมะยุรี หงษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและบุคคล
ฝ่ายส่งเสริมตัวแทนประกันชีวิต
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ