ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Unit Linked > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม Unit-Linked Life Policy 25/5/61 ลำดับที่ 51-82

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต   บริษัท

51 นาง วัลลา เอกปิยะกุล 4501035894   อลิอันซ์
52 นาง วาทินี แสงอรุณ 4301055204   อลิอันซ์
53 นาย วิชาญยุทธ โปธาติ๊บ 5701051259   อลิอันซ์
54 นางสาว วิภาวดี สีสมปวน 5301043270   อลิอันซ์
55 นาง วีรพร โชติชวาลกุล 4301027849   เอไอเอ
56 นางสาว ศิรดา พัฒนานิตย์สกุล 5901029730   เอไอเอ
57 นาง ศิราดล อูเมฮาร่า 5101083577   อลิอันซ์
58 นาง ศิริพร เอี่ยมสุข 4501019306   อลิอันซ์
59 นางสาว ศิวษา ซิ้มอำพร 6001064529   เอไอเอ
60 นางสาว ศุภมาศ มหัปปานันท์ 5701057516   อลิอันซ์
61 นางสาว สวิตตา บัวผลิ 5101100192   อลิอันซ์
62 นาย สัญชาน โศภิษฐ์ธรรมกุล 6101017945   เอไอเอ
63 นาง สายทอง ศรีปัญญา 4301030955   อลิอันซ์
64 นางสาว สายนภา ศิริมาก 5801074968   อลิอันซ์
65 นาง สารินี อำพรรณ 5701005421   อลิอันซ์
66 นางสาว สุทธิรัก จักรบุตร 6101028470   อลิอันซ์
67 นางสาว สุธาทิพย์ สอนใจ 6001106266   เอไอเอ
68 นางสาว สุพัตรา ณ ลำพูน 5201052601   อลิอันซ์
69 นาง สุรินทิพย์ สุทธิวารี 5101040116   อลิอันซ์
70 ว่าที่ร้อยตรี อรรถวิทย์ บุญเชื้อ 6001093201   อลิอันซ์
71 นาย อิทธิกร ตันอึ๊ง 6101033810   เอไอเอ
72 นางสาว ภัทรธณัท ภัคชัญญาปภาวี 5403006726   นายหน้า
73 นางสาว จันทร์จิรา ศรีหมอก 6003012057   เจนเนอราลี่
74 นางสาว ปรียนิตย์ ตีเมืองซ้าย 5803016498   เจนเนอราลี่
75 นางสาว พิริยา แก้ววิเศษ 5303000915   เจนเนอราลี่
76 นางสาว วิทย์ชฎา เจริญวิริยะภาพ 6003007903   เจนเนอราลี่
77 นาย ศรชัย จริยาสุวรรณ 5003004321   เจนเนอราลี่
78 นางสาว สรัญญา พลสุวรรณ 5903006626   เจนเนอราลี่
79 นางสาว สาวิตรี เนียดพลกรัง 6103006674   เอฟดับบลิวดี
80 นางสาว หัทยา ทิพสิงห์ 5603000597   เจนเนอราลี่
81 นางสาว อาภารมย์ งานยางหวาย 5603007762   เจนเนอราลี่
82 นางสาว สายรุ้ง สาทลาลัย 5701056397   อลิอันซ์
             

 

กลับ28 พ.ค. 2561