ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร Unit Linked > ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรม Unit-Linked Life Policy 28/6/61

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตร

ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.15 น.

ห้องอบรม 701 สมาคมประกันชีวิตไทย

หมายเหตุ หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อกลับ 02 679 8080 ต่อ 221 ก่อนวันอบรม

                กรุณาหลีกเลี่ยงการนำรถส่วนตัวเข้ามาเนื่องจากที่จอดรถมีจำกัด และมีการจราจรติดขัดในช่วงเช้า แนะนำให้ใช้รถโดยสารสาธารณะ

                 

กลับ26 มิ.ย. 2561