ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร Unit Linked > ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรม Unit-Linked Life Policy 28/3/61 เลขที่ 1-50

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

(Unit-Linked Life Policy)

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.15 น.

ห้องอบรม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย

ตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 1-50

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต   บริษัท
1 นาย กฤษณะ ธาวิพัฒน์ 4401039126   เอไอเอ
2 นาย กฤษณะ ช่วยรอด 6001017588   เอไอเอ
3 นาย ขวัญชัย เร่งมุกดา 6101009557   เอไอเอ
4 นางสาว เขมจิรา โคตรมงคล 6001094613   เอไอเอ
5 นาย คณุตม์ กุลภัทรนิรันดร์ 6101000540   เอฟดับบลิวดี
6 นาย คมพัฒน์ เถยสูงเนิน 6101017928   เอไอเอ
7 นาย จักวิรพัฒน์ เถียรศิธกุล 6101017098   เอไอเอ
8 นางสาว จีรัชญ์พัฒน์ อานันธิโก 6101017118   เอไอเอ
9 นาย เจริญพร ชั่นฮง 6101010812   เอไอเอ
10 นาย ชนาธิป สิริชยกรกุล 6101018708   เอไอเอ
11 นาย ชวพล อินทร์ดี 6001096941   เอไอเอ
12 นางสาว ชัชชน บุญญานันท์ 6001044872   เอไอเอ
13 นางสาว ชัดธนี เทพวัลย์ 6001103500   เอไอเอ
14 นาย ชีวิน สิงห์บุบผา 6001037832   เอไอเอ
15 นางสาว โชติกา เนียมกล่ำ 6101017951   เอไอเอ
16 นางสาว โชติกา โภไคธเนศ 6101007220   เอไอเอ
17 นางสาว ญาณิศา กุญชรเพชร 6101006751   เอไอเอ
18 นางสาว ฐานิตา ดวงสุวรรณ 5301018227   กรุงไทย-แอกซ่า
19 นางสาว ฐิติพร ธรรมอินทร์ 6101018716   เอไอเอ
20 นาย ณัฏฐนันท์ เตชะธิรพันธุ์ 6101020642   เอไอเอ
21 นางสาว ณัฐกฤตา จันกลิ่น 6101013079   เอไอเอ
22 นาง ณัฐธภรณ์ ประดับศรี 6101002611   เอไอเอ
23 นาง ณัฐนรี ทาสัก 5401059994   กรุงไทย-แอกซ่า
24 นาง ดลนภา โอวาท 5101087156   เอไอเอ
25 นางสาว ทิตา หอมหวล 6101018227   เอไอเอ
26 นาย ธนกฤต ชัยเกษมวรากุล 6001095036   เอไอเอ
27 นาย ธนัทธรณ์ มณีมีธนวงษ์ 6101018279   เอไอเอ
28 นาง ธนันภร รัตนหิรัญญา 6001107521   เอไอเอ
29 นาย ธมรัตน์ ทองแดง 6101011524   เอไอเอ
30 นางสาว ธัญดา คุณาวัฒนสิน 6101014160   เอไอเอ
31 นางสาว ธันยพร ฉันทรุจิกพงศ์ 6001109668   อลิอันซ์
32 นางสาว นวรัตน์ ทองแก้ว 5701005899   อลิอันซ์
33 นาย บุญล้ำ วงค์วันดี 6001047648   เอไอเอ
34 นาย ปกรณ์ ตันติกาญจน์ 5501089815   อลิอันซ์
35 นาย ปรีดี ศรีอุบล 6101004821   อลิอันซ์
36 นาย พงศธร จำนงศิตธรรม 6101015825   เอไอเอ
37 นางสาว พณิตา นิลกุล 6001006587   เอไอเอ
38 นาง พรศรี เรือนวงค์ 5001055148   กรุงไทย-แอกซ่า
39 นาย พิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ 6101014114   เอไอเอ
40 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ พฤกษาเวชชากรณ์ 6101010806   เอไอเอ
41 นาง ภัคภร ศรีวิเชียรรักษ์ 6001095828   เอไอเอ
42 นาย ภาณุวัชร ใจห้าว 6101015236   อลิอันซ์
43 นาย ภูเบศ กร้ำมาตร 6001060810   เอไอเอ
44 นาย มนตรี ลิ้มดำรงค์ชิต 4801016659   เอไอเอ
45 นางสาว มลภร ลิรัฐพงค์ 6001096324   อลิอันซ์
46 นาง มลัยพร แก้วสด 6101007876   เอไอเอ
47 นางสาว เมฐิณี เป้าบ้านเซ่า 6101004689   เอไอเอ
48 นางสาว ยุพิน คงแสนคำ 6001064089   เอไอเอ
49 นาย รณกฤต ภู่ทอง 6001076965   อลิอันซ์
50 นางสาว ราณีรัตน์ แซ่จึง 6101007827   เอไอเอ

 

กลับ26 มี.ค. 2561