ตารางอบรมใบอนุญาตตัวแทน > อบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
แผนการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
ของสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปี 2560
 
ลำดับ วันอบรม วันปิดรับสมัคร ค่าลงทะเบียนอบรม จำนวน (คน) สถานที่
1 27-เม.ย.-60 24-เม.ย.-60 1,500 150 ห้องอบรม ชั้น 7 (701)
2 29-มิ.ย.-60 26-มิ.ย.-60 1,500 150 ห้องอบรม ชั้น 7 (701)
3 31-ส.ค.-60 28-ส.ค.-60 1,500 150 ห้องอบรม ชั้น 7 (701)
4 31-ต.ค.-60 26-ต.ค.-60 1,500 150 ห้องอบรม ชั้น 7 (701)
5 21-ธ.ค.-60 18-ธ.ค.-60 1,500 150 ห้องอบรม ชั้น 7 (701)

 

 

หมายเหตุ

 

  1.  ค่าลงทะเบียนอบรมฯ ดังกล่าว รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารแล้ว 
  2.  วิธีการสมัครอบรม ยื่นสมัคร ชั้น 2 อาคารสมาคมฯหรือสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS    ที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต  ชั้น 2 อาคารสมาคมประกันชีวิตไทย 36/1     ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120     โทรศัพท์ 02-679-8080 ต่อ 221-225
    1. กรุงเทพและปริมณฑล ชำระเงินสด/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม  "สมาคมประกันชีวิตไทย"
    2. ต่างจังหวัด ซื้อดร๊าฟสั่งจ่ายในนาม "สมาคมประกันชีวิตไทย"
  3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (3 วันก่อนวันอบรม) ได้ที่เวปไซต์สมาคม www.tlaa.org 
  4. การอบรม สถานที่ห้องอบรมสมาคม (แสดงบัตรประชาชน ลงทะเบียนอบรม เวลา 08.30 น.,   12.45 น.และรับเซ็นรับหนังสือรับรองผู้ผ่านการอบรมเมื่อสิ้นสุดการอบรม)
  5. สมาคมสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรมและคืนเงินค่าสมัครฯกรณีมีผู้สมัครไม่ถึง 10 คน  
1. ใบสมัครอบรม Unit-Linked 60.pdf
2. กำหนดการอบรม Unit Linked 27 เมษายน 60-WEB .pdf
กลับ29 มี.ค. 2560