ผู้มีสิทธิ เข้าอบรม ขอรับและขอต่อใบอนุญาต ปี 2561 > ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตรขอต่อ 2 วันที่ 14/6/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.15 น.

ห้องอบรม ชั้น 6 ห้อง 602 สมาคมประกันชีวิตไทย

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล รหัสบริษัท บริษัท
1 นาย กรไชย รัฐกิต์ติ 010 ไทยประกัน
2 นางสาว กฤษณา ผลบุญ 006 อลิอันซ์
3 นางสาว กัญจน์ชญา หาญพิพัฒน์พงศา 006 อลิอันซ์
4 นางสาว กาญจนา ศรีวิชัย 006 อลิอันซ์
5 นางสาว กิ๊ฟ ชำนิศุภการ 508 ไทยซัมซุง
6 นางสาว กุลนิษฐ์ สาทช้าง 509 กรุงไทย-แอกซ่า
7 นาง จันทิมา สาริกา 006 อลิอันซ์
8 นาง จิราภรณ์ สิริรุ่งนภาวิไล 006 อลิอันซ์
9 นางสาว จีรกาล พรมแก้วต่อ 006 อลิอันซ์
10 นาย เจษฎา ลบแจ้ง 006 อลิอันซ์
11 นาย ชยันต์ โกมลภมร 006 อลิอันซ์
12 นางสาว ณัฐธยาน์ นาดี 006 อลิอันซ์
13 นางสาว ดวงกมล สารีนาค 006 อลิอันซ์
14 นางสาว ดวงจันทร์ ปานอาสา 006 อลิอันซ์
15 นาย ธีระศักดิ์ เจริญจงสุข 006 อลิอันซ์
16 นาย เธียรฉัตร รังสิต 006 อลิอันซ์
17 นาย นพพล โกสัย 001 เอไอเอ
18 นาง นภาพร กุลศิริ 006 อลิอันซ์
19 นาง ปนัดดา ทรงผาสุข 006 อลิอันซ์
20 นาง ปารถนา พรรัตนมณี 006 อลิอันซ์
21 นางสาว ปิยะวดี มารีพิทักษ์ 006 อลิอันซ์
22 นางสาว พัสสินี อุไรวรรณชัย 006 อลิอันซ์
23 นาง พิมพ์นรี เทียนสว่าง 001 เอไอเอ
24 นาย ภูวสิษฎ์ แก้วเด็ด 003 เมืองไทย
25 นาย ภูษิต อุทิตสาร 006 อลิอันซ์
26 นางสาว มริษฎดา แหล่งไธสง 508 ไทยซัมซุง
27 นางสาว มินทร์ลดา หมายชอบ 006 อลิอันซ์
28 นางสาว รุ่งอรุณ มูลสองแคว 006 อลิอันซ์
29 นางสาว ลัดดา แพนลา 006 อลิอันซ์
30 นางสาว วนิดา คมสัน 510 เอฟดับบลิวดี
31 นาย วรโชติ ฝอดสูงเนิน 006 อลิอันซ์
32 นาย วิริยะ เหลืองศศิพงษ์ 006 อลิอันซ์
33 นางสาว วิไลลักษณ์ สมเหมาะ 006 อลิอันซ์
34 นางสาว ศศินา กุลศิริ 006 อลิอันซ์
35 นาย สนธยา สุราทิพย์ 006 อลิอันซ์
36 นาย สมภพ พฤฒิพฤกษ์ 509 กรุงไทย-แอกซ่า
37 นางสาว สรัญพัชร์ ใจเดช 509 กรุงไทย-แอกซ่า
38 นาย สหรัฐ พุทธรักษา 006 อลิอันซ์
39 นาง สายฝน ชัยมงคล 006 อลิอันซ์
40 นาย สิริภาคย์ บวรธนะเกียรติ์ 006 อลิอันซ์
41 นาง สุพัตรา ตรีวิบูลย์ เกษสังข์ 006 อลิอันซ์
42 นางสาว สุวรรณา สุวรรณเครือ 509 กรุงไทย-แอกซ่า
43 นาย เสกสรร พิมลรัฐ 006 อลิอันซ์
44 นางสาว เสาวภา ศิริชัย 509 กรุงไทย-แอกซ่า
45 นาง อนุตรา คุณากรกานต์ 006 อลิอันซ์
46 นาย อัครพล โป๊ะประทีป 509 กรุงไทย-แอกซ่า
47 นางสาว อังคณา เจริญชัยอักษร 006 อลิอันซ์
48 นางสาว อาทิตยา บุญสิน 006 อลิอันซ์
49 นาย เอกกมล รุ่งศิริยืนยง 006 อลิอันซ์
50 นาย เอกรินทร์ มโนบาล 010 ไทยประกัน
51 นางสาว อริสรา หล้าโสด 006 อลิอันซ์

หมายเหตุ   กรุณาหลีกเลี่ยงการนำรถส่วนตัวเข้ามา เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมาก แนะนำให้ใช้รถโดยสารสาธารณะ รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีลุมพินี ประตู 1 โปรดตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ แจ้งลงทะเบียน 08.30 น.เริ่มอบรม 09.00 น. (เข้าอบรมสายได้ไม่เกิน 30 นาที ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ. มิฉะนั้นจะถือว่าขาดอบรม
)

กลับ12 มิ.ย. 2561