ผู้ผ่าน การอบรม ขอรับและขอต่อใบอนุญาต > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรขอต่อ 3 วันที่ 22/5/61

                             ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

                        หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3

                                วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

                                  สมาคมประกันชีวิตไทย

ลำดับข้อมูล คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล รหัสบริษัท บริษัท
1 นาย กิตติพงษ์ เกตุมณีรัตน์ 510 เอฟดับบลิวดี
2 นางสาว เกษราพร นาคะ 510 เอฟดับบลิวดี
3 นาย ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ 010 ไทยประกัน
4 นาย คำปั่น ชนะพันธ์ 012 ไทยพาณิชย์
5 นางสาว จรรยณัณ สัตยธนโรจน์ 512 ชับบ์ ไลฟ์
6 นางสาว จรัสพร สิทธิบุตร 509 กรุงไทย-แอกซ่า
7 นาย จารุ ทองเดช 006 อลิอันซ์
8 นาย เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ 009 กรุงเทพ
9 นาย ชนก ทัพวงษ์ 006 อลิอันซ์
10 นาย ชนม์ทวีกรณ์ บุญยะมา 012 ไทยพาณิชย์
11 นาย โชคชัย เนตรศิริอาภรณ์ 002 ทิพย
12 นาย ฐิติกฤช ทองมี 510 เอฟดับบลิวดี
13 นาย ณัฐพล เพชรกาศ 006 อลิอันซ์
14 นางสาว ตุลีพร สุขสด 002 ทิพย
15 นางสาว ธิดาวรรณ เจียมวราภรณ์ 009 กรุงเทพ
16 นาย นพพร นาควรรณ 509 กรุงไทย-แอกซ่า
17 นางสาว นฤมล ชัยเชิดชูกิจ 502 โตเกียว
18 นางสาว นัตญา พรานขุน 012 ไทยพาณิชย์
19 นาย บัณฑิต คณารักษ์สันติ 512 ชับบ์ ไลฟ์
20 นางสาว ปฐมาภรณ์ แก้วชิงดวง 509 กรุงไทย-แอกซ่า
21 นางสาว ปณิชาพร มีภักดี 006 อลิอันซ์
22 นางสาว ปัญญาพร แผนชาติ 006 อลิอันซ์
23 นางสาว พอพรรณ ศรีพันลา 006 อลิอันซ์
24 นางสาว พัชรีภรณ์ สิงห์ชา 012 ไทยพาณิชย์
25 นาย ภาณุวัฒน์ บูรณปัทมะ 006 อลิอันซ์
26 นางสาว ภีรยา คุณาวุฒิ 006 อลิอันซ์
27 นางสาว มาราตี พงค์ไทย 510 เอฟดับบลิวดี
28 นาย วรวรรษ อินทรวนิช 006 อลิอันซ์
29 นาย วรวิทย์ กล้าสุคนธ์ 006 อลิอันซ์
30 นางสาว วรานิษฐ์ อธิพันธ์ศิริ 512 ชับบ์ ไลฟ์
31 นางสาว วริษฐา สุขพิมาย 006 อลิอันซ์
32 นางสาว วิชนี บัญญัติวรกุล 003 เมืองไทย
33 นางสาว ศศิวรรณ ศิริทองถาวร 510 เอฟดับบลิวดี
34 นางสาว สรณี อัตถาวรวิศาล 012 ไทยพาณิชย์
35 นางสาว สุดาวดี งามทิพย์ 512 ชับบ์ ไลฟ์
36 นาย สุทธิรักษ์ แถมยิ้ม 508 ไทยซัมซุง
37 นาง สุนิศา ยิ่งสวัสดิ์ 509 กรุงไทย-แอกซ่า
38 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุนิสา สัตย์อุดม 012 ไทยพาณิชย์
39 นาง โสภิตา พิเลิศ 012 ไทยพาณิชย์
40 นางสาว อมร ศรีสุวรรณ 006 อลิอันซ์
41 นางสาว อรจิรา พันหล่อมโส 012 ไทยพาณิชย์
42 นาง อัญชลี ศรกายสิทธิ์ 012 ไทยพาณิชย์
43 นางสาว อารีพร หวานระรื่น 012 ไทยพาณิชย์
44 นางสาว อำพรรณวดี เรรส 006 อลิอันซ์
45 นางสาว ไอวริญย์ อัครรุ่งเรืองกุล 512 ชับบ์ ไลฟ์

 

กลับ23 พ.ค. 2561