ตารางสอบใบอนุญาต > การสมัครสอบความรู้ฯ ประจำปี 2562
กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  สำหรับสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน ประกันชีวิตในส่วนภูมิภาค


รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
1. สถานที่สอบรวมทุกจังหวัด.pdf
2. กำหนดการสอบส่วนภูมิภาค ปี 2562 รวมทุกจังหวัด.pdf
3. ขั้นตอนการสมัครสอบที่สมาคมประกันชีวิตไทย.doc
4. ภาคใต้ 2562.pdf
5. ภาคกลาง 2562.pdf
6. ภาคเหนือ 2562.pdf
7. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562.pdf
8. ภาคตะวันออก 2562.pdf
9. กำหนดการสอบในส่วนภูมิภาคปี 2562 เพิ่มเติม 7 จังหวัด (แจ้งผู้เข้าสอบ).pdf
กลับ09 ม.ค. 2561