ตารางสอบใบอนุญาต > ตารางกำหนดการสอบส่วนภูมิภาค (ระบบกระดาษ)
  กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  สำหรับสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน ประกันชีวิตในส่วนภูมิภาค (ระบบกระดาษ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
1. กำหนดการเปิด-ปิดสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิต ส่วนภูมิภาค ระบบกระดาษ ปี 2556.pdf
2. สถานที่สอบระบบกระดาษประจำเดือนมิถุนายน 2556.pdf
3. สถานที่สอบระบบกระดาษประจำเดือนพฤษภาคม 2556.pdf
4. สถานที่สอบระบบกระดาษประจำเดือนเมษายน 2556.pdf
5. สถานที่สอบระบบกระดาษประจำเดือนมีนาคม 2556.pdf
6. สถานที่สอบระบบกระดาษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556.pdf
7. สถานที่สอบระบบกระดาษประจำเดือนมกราคม 2556.pdf
8. สถานที่สอบด้วยระบบกระดาษ ในส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2556).pdf
กลับ11 ม.ค. 2556