พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....

                  ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันช ...

09 มกราคม 2558

อ่านเพิ่มเติม
ไมโครอินชัวรันส์ กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย

คำสั่งนายทะเบียนที่ 19/2556 เรื่อง กำหนดแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย ...

19 สิงหาคม 2556

อ่านเพิ่มเติม
แนวทางการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าและนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าและนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ...

06 กุมภาพันธ์ 2556

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 213  « หน้าแรก 1 2 3 4 ... 5 54 ต่อไป »