พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....
                  ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...  ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

                  ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าวแล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฏหมาย

                  จึงเรียนยืนยันมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาพร้อมด้วยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นกฏหมายต่อไป
1. ร่างพรบประกันชีวิต (1).pdf
กลับ09 มกราคม 2558