สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

         

         

          สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.), มูลนิธิร่มฉัตร, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และทักษะด้านการประกันชีวิตควบคู่กับความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลและการลงทุน ซึ่งเป็นการวางพื้นฐานให้เยาวชนรู้จักวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดด้วยหลักวิชาการเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถใช้การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือในการวางแผนทางการเงิน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันและสามารถถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมประกันชีวิตไทยที่มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการให้ความรู้และการเข้าถึงบริการด้านการประกันชีวิตกับประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม (Life Insurance Literacy)ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 5,340 คน จาก 1,208 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีการจัดการแข่งขันคัดเลือกผู้ชนะทั้งในระดับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

กลับ04 กันยายน 2560