ประกาศและคำสั่ง > ประกาศหลักสูตรอบรมเป็นตัวแทนฯพ.ศ.2551
ประกาศ : กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ.2551 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1. 99-1-06081014581599.pdf
กลับ06 ส.ค. 2010