AEC โอกาสหรือวิกฤติ ประกันชีวิตไทย
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็นการรวมตัวของอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วยอาเซียนเดิม คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และ อาเซียนใหม่ (CLMV) คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ที่มีจุดมุ่งหมายผลักดันการเปิดเสรีการค้า การบริการ และการลงทุน ให้บรรลุผลสมบูรณ์ภายในปี 2558


วัตถุประสงค์
1.สร้างตลาดและฐานการผลิตเดียว ที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน และแรงงานฝืมือโดยเสรีมากขึ้น
2.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสมาชิกอาเซียน
3.ลดช่องว่างของความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนเดิมและอาเซียนใหม่
4.มุ่งรวมเศรษฐกิจอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก

ผลรับจาก AEC
1.ลดภาษีสินค้าของอาเซียน เหลือ 0-5%
2.ยกเลิกอุปสรรคข้อกีดกันทางการค้า
3.สร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค
4.มีการจัดทำฐานข้อมูลการค้าของอาเซียน
5.นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นในกิจการที่เปิดบริการในอาเซียนได้อย่างน้อยร้อยละ 70

ประโยชน์จาก AEC
ประชาชน เลือกซื้อสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ และราคาที่เป็นธรรม  เพิ่มโอกาสการทำงานในประเทศอาเซียน
เกษตรกร ส่งออกสินค้าไปตลาดอาเซียนมากขึ้นและพัฒนาศักยภาพการผลิต
นักธุรกิจ ลดต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตจากห่วงโซ่อุปทานของอาเซียน ASEAN Supply Chain และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝืมือ

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Call Center : 0-2507-7555

AEC โอกาสหรือวิกฤติ ประกันชีวิตไทย 
เปิดมุมมองใหม่... เพื่อก้าวสู่ความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ ของธุรกิจประกันชีวิตไทย


AEC โอกาสหรือวิกฤติ ประกันชีวิตไทย 1/8 
 

AEC โอกาสหรือวิกฤติ ประกันชีวิตไทย 2/8
 

AEC โอกาสหรือวิกฤติ ประกันชีวิตไทย 3/8 
 

AEC โอกาสหรือวิกฤติ ประกันชีวิตไทย 4/8 
 

AEC โอกาสหรือวิกฤติ ประกันชีวิตไทย 5/8 
 

AEC โอกาสหรือวิกฤติ ประกันชีวิตไทย 6/8 
 

AEC โอกาสหรือวิกฤติ ประกันชีวิตไทย 7/8 
 

AEC โอกาสหรือวิกฤติ ประกันชีวิตไทย 8/8 

กลับ06 สิงหาคม 2555