บรรยายพิเศษเรื่อง การใช้ DRG version 6.1
          สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะแพทย์ที่ปรึกษา จัดการบรรยายพิเศษ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางการแพทย์ เรื่อง “การใช้DRG version 6.1 ในระบบประกันสุขภาพ” (Thai Diagnosis Related Group;DRG)ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการจ่ายเงินผู้ป่วยใน กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อรทัย    เขียวเจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ , นพ.ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร ที่ปรึกษา และพญ.ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ จากสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินโรคและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจ่ายสินไหมประกันสุขภาพให้กับบุคลากรของบริษัทประกันชีวิต ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
กลับวันที่ : 08 พ.ย. 2560   เวลา : -   สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 7 (701) สมาคมประกันชีวิตไทย