สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยกลุ่ม
      สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม จัดโครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยกลุ่ม พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เรื่อง “ธุรกิจการประกันภัยกลุ่ม”
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ อุปนายกฝ่ายบริหาร นางสุวิมล พันธุ์สุริยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และ นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงนภัค ด้วงจุมพล แพทย์ชำนาญการ (ด้านวิจัย) หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางการแพทย์ เรื่อง เทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษายุค 4.0 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมใหม่ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของธุรกิจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคต ณ ดิโอเชี่ยน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 
กลับวันที่ : 12 ก.พ. 2561   เวลา : -   สถานที่ : ดิโอเชียน