สมาคมประกันชีวิตไทยจัดบรรยายพิเศษเรื่อง

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Robotic process automation”

      สมาคมประกันชีวิตไทย โดย นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ อุปนายกฝ่ายบริหารและกรรมการประจำคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย เป็นประธานจัดงาน การบรรยายพิเศษด้านวิชาการ เรื่อง Robotic process automation ซึ่ง นายกล้าหาญ ชาคริตานนท์ Technical Lead, Business Intelligence Department บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันและการบันทึกข้อมูลบนระบบของบริษัท แก่บุคลากรด้านพิจารณารับประกันภัยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการพิจารณารับประกันภัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องประชุม New York 1 ชั้น 19 อาคาร G Tower ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

กลับวันที่ : 22 มี.ค. 2561   เวลา : -   สถานที่ : อาคาร G Tower