ประจำปีบริหาร : 1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2561
นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
มร. ตัน ฮาค เลห์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ
อุปนายกฝ่ายบริหาร
นายสาระ ล่ำซำ
อุปนายกฝ่ายการตลาด
นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์
เลขาธิการ
นายสุทธิ รจิตรังสรรค์
เหรัญญิก
ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล
กรรมการบริหาร
นายสหพล สังข์เมฆ
กรรมการบริหาร
นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์
กรรมการบริหาร
นายเดวิด โครูนิช
กรรมการบริหาร
นายเสถียร เลี้ยววาริณ
กรรมการบริหาร
นายพิชา สิริโยธิน
ผู้อำนวยการบริหารและเลขานุการ